Słownik pojęć

Sprawdź, co oznaczają pojęcia, których najczęściej używamy na naszej platformie i które odnoszą się do oferowanego przez nas funduszu.

Agent transferowy

Zwany również agentem obsługującym, podmiot świadczący usługi finansowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Podstawowym zadaniem agenta transferowego jest prowadzenie rejestru uczestników funduszy inwestycyjnych, obsługa rozliczeń związanych z wpłatami i wypłatami z funduszu, przeliczanie środków wpłaconych przez klientów na jednostki uczestnictwa, przeliczanie zbywanych jednostek oraz przyjmowanie i realizacja innych dyspozycji uczestników funduszy.

Bank depozytariusz

Bank pełniący rolę depozytariusza funduszy inwestycyjnych, czyli podmiotu uprawionego do kontrolowania prawidłowości zarządzania funduszem i stojącego na straży zbywania i odkupywania jednostek, zgodnego z przepisami ustawy lub statutu funduszu, oraz emitowania, wydawania i wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Dystrybutor jednostek uczestnictwa

Podmiot uprawniony do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Jednostki te mogą być bowiem zbywane nie tylko bezpośrednio przez fundusz, ale także za pośrednictwem towarzystwa, domów maklerskich oraz poprzez inne podmioty, również te posiadające zezwolenie KNF.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Rozproszenie, a co za tym idzie także ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, poprzez inwestowanie nie w jeden, ale w różnorodne instrumenty finansowe lub aktywa. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego to strategia stosowana przez fundusze inwestycyjne i realizowana poprzez nabywanie zróżnicowanych instrumentów finansowych, w celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. Niektóre produkty inwestycyjne - na przykład fundusze ETF z natury są już zdywersyfikowane (wynika to z ich charakteru i budowy).

Dzień wyceny

Dzień, w którym dokonywana jest wycena aktywów funduszu oraz następuje ustalenie wartości aktywów netto funduszu oraz wartości aktywów netto funduszu przypadających na tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

Fundusz ETF

Fundusze ETF są funduszami giełdowymi, które odwzorowują skład i proporcje wybranego indeksu w celu odzwierciedlenia wyniku danego rynku. Kupując udziały w takim funduszu otrzymujesz zatem zdywersyfikowany - składający się z setek lub tysięcy różnych aktywów) koszyk inwestycyjny. To coraz popularniejsze narzędzie inwestycyjne, które cechuje się mniejszym stopniem ryzyka niż aktywne inwestowanie w skoncentrowany portfel akcji.

Fundusz inwestycyjny

Fundusz, którego wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie zebranych od uczestników - poprzez nabycie jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych - środków pieniężnych, w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne aktywa.

Fundusz inwestycyjny indeksowy

Rodzaj funduszy inwestycyjnych, które “śledzą indeks” wyliczany na podstawie notowań aktywów wchodzących w jego skład (wybrany indeks może reprezentować cały dany rynek akcji czy obligacji, lub jakąś jego część, na przykład konkretne sektory czy kraje. Poprzez swoje naśladownictwo, fundusze indeksowe stoją w opozycji do tych zarządzanych aktywnie, w których zatrudnieni managerowie sami wybierają najlepsze inwestycje, polegając na własnym doświadczeniu i umiejętnościach. Jednostki uczestnictwa w funduszu indeksowym kupujemy w towarzystwie funduszy inwestycyjnych.

Fundusz inwestycyjny otwarty

Fundusz inwestycyjny zbywający jednostki uczestnictwa, charakteryzujący się brakiem ograniczeń co do możliwości przystąpienia oraz rezygnacji z uczestnictwa.

Fundusz inwestycyjny pasywny

Fundusze inwestycje pasywne (w przeciwieństwie do tych zarządzanych aktywnie) opierają się na kupowaniu akcji wszystkich firm dostępnych na danym rynku i mają na celu powtórzenie wyników rynkowych. Tym samym są to inwestycje tańsze, o charakterze długoterminowym (kup i trzymaj), a ich ryzyko odzwierciedla ryzyko rynkowe (czyli jest niższe niż w przypadku agresywnych strategii inwestowania aktywnego). Niższe koszty takich inwestycji wynikają z minimalnej interwencji w skład portfela, mniejszej ilości transakcji oraz mniejszych zasobów ludzkich potrzebnych do obsługi tego rodzaju funduszu.

Fundusz inwestyjny polski

Fundusz inwestycyjny zarejestrowany w Polsce i oferujący jednostki uczestnictwa funduszu.

Fundusz inwestycyjny zagraniczny

Fundusz inwestycyjny zarejestrowany poza granicami Polski i oferujący tytuły uczestnictwa funduszu.

Jednostki uczestnictwa

Prawny tytuł do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego, który nie jest papierem wartościowym. Jednostki uczestnictwa podlegają dziedziczeniu, nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich, natomiast mogą być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań. Jednostki uczestnictwa dotyczą funduszy krajowych, zarejestrowanych w Polsce.

Opłata za zarządzanie

Wynagrodzenie towarzystwa funduszy za zarządzanie funduszem, uwzględnione w cenie netto jednostki uczestnictwa. Wysokość opłaty zależy od rodzaju funduszu i jego polityki inwestycyjnej.

Portfel modelowy

Portfele modelowe to rozwiązania kierowane do osób, które nie posiadają specjaistycznej wiedzy i doświadczenia, nie chcą podejmować samodzielnych decyzji inwestycyjnych lub nie mogą poświęcić czasu na samodzielne inwestowanie. Portfele modelowe stanowiąc gotową i zdywersyfikowaną propozycję wyboru funduszy, w swoim założeniu zdejmują z inwestora ciężar podejmowania decyzji, oferując mu profesjonalne opracowanie, analizę i zarządzanie portfelem inwestycyjnym.

Tytuły uczestnictwa

Tytuły własności w majątku (aktywach) zagranicznego funduszu inwestycyjnego. MoonInvest sprzedaje tytuły uczestnictwa, gdyż fundusz jaki oferujemy - portfel funduszy ETF od Winners Investments o.c.p., a.s. - jest funduszem zagranicznym.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) to organ zarządzający funduszem inwestycyjnym i reprezentujący go. Status TFI może uzyskać wyłącznie spółka akcyjna z siedzibą na terytorium Polski, która uzyska zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI posiadają odrębną osobowość prawną. Poza reprezentowaniem zarządzanych funduszy, towarzystwo zajmuje się obsługą jego uczestników (zwykle za pośrednictwem agenta transferowego), obsługą księgową, nadzorem nad zarządzaniem portfelem funduszu czy organizacją i nadzorem nad siecią sprzedaży (marketing, dystrybucja).

Uczestnik funduszu

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła od funduszu jednostki uczestnictwa, papiery wartościowe lub certyfikaty inwestycyjne.

Zobacz jak to działa

Pobierz nasz e-Book

Sprawdź, jak zdobyć niezależność i wolność finansową z Moon. Pobierz nasz ebook, zobacz jak to działa i co możesz zyskać. Bo Ty też chciałbyś zostać milionerem, prawda?!

Podaj poprawny e-mail
Musisz wyrazić zgodę

Gotów do startu?

Otwórz darmowe konto i zacznij już dziś pomnażać swoje oszczędności, a jeśli chcesz o coś zapytać, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

Zacznij inwestować

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera, żeby otrzymywać najlepsze porady dotyczące oszczędzania i inwestowania. Podpowiemy Ci, jak zarobić dodatkowe środki i zdobyć wolność finansową.

Podaj poprawny e-mail
Musisz wyrazić zgodę